Cel główny projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób (64 kobiet i 36 mężczyzn) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego, bytowskiego, lęborskiego i człuchowskiego w okresie od 01.09.2017r. do 30.09.2018r.

Wartość projektu w zł: 1 286 518,37 zł

Grupa docelowa projektu:

100 osób (64 kobiet, 36 mężczyzn)

Bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, człuchowskiego należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:

  • osoby długotrwale bezrobotne min. 10 % tj. 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn),
  • osoby w wieku 50 lat i więcej min. 15% tj. 15 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn),
  • kobiety min. 64%, tj. 64 osób,
  • osoby o niskich kwalifikacjach min. 30% tj. 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn),
  • osoby z niepełnosprawnościami min. 15 % tj. 15 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn).

Wsparcie na rzecz określenia ścieżki zawodowej, podniesienia motywacji i wzrostu umiejętności poruszania się po rynku pracy

Poradnictwo zawodowe (6 godzin) i psychologiczne (4 godziny)

100 uczestników projektu odbędzie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (6 godzin/2 spotkania 3 godzinne). Zakres wsparcia obejmuje: identyfikację osobowości zawodowej i preferowanej w zakresie środowiska pracy w kontekście zainteresowań i ograniczeń zdrowotnych z wykorzystaniem informacji uzyskanych m.in. przy użyciu Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych, diagnozę potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego, pomoc w podjęciu decyzji dot. wyboru/zmiany zawodu uwzględniającej potencjał uczestnika oraz potrzeby lokalnego rynku pracy, planowanie rozwoju kariery zawodowej, wyznaczenie celów zawodowych, ścieżki aktywizacyjne – informacje o lokalnym rynku pracy. Efektem konsultacji będzie utworzenie IPD (Indywidualnego Planu Działania).

Ponadto uczestnicy projektu odbędą indywidualnie konsultacje z psychologiem (4 godziny/osobę), skoncentrowane na identyfikację i współudział w rozwiązywaniu problemów, przełamywanie barier psychologicznych oraz wspieranie uczestników w realizacji zmian i wzmacnianie motywacji.

Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy (16 godzin)

Uczestnicy projektu wezmą udział w 2 dniowych warsztatach z zakresu technik poszukiwania pracy. Program warsztatów obejmuje: ocenę własnej sytuacji na rynku pracy, analizę lokalnego rynku pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację w sieci (m.in. Goldenline, Linkedln), selekcje ofert pracy, autoprezentację w kontakcie z pracodawcą (symulacje rozmów, assessment center), analizę najczęstszych pytań kwalifikacyjnych.

Wsparcie służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców

Szkolenia zawodowe (160 godzin)

Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przewiduje się wyłącznie realizację szkoleń/usług szkoleniowych, których efektem będzie uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami. Zakres i tematyka szkoleń wyniknie z analizy potrzeb i predyspozycji (IPD) z uwzględnieniem faktycznego zapotrzebowania pracodawców. Szkolenia zawodowe będą realizowane w grupach 11-13 osobowych.

Wsparcie w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego

Staże zawodowe (3 miesiące)

Dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano odbycie 3 miesięcznych staży zawodowych powiązanych z tematyką odbytych szkoleń zawodowych.

Wsparcie bezpośrednio ukierunkowane na zdobycie zatrudnienia

Pośrednictwo pracy (8 godzin)

Wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy. Zakres pośrednictwa pracy obejmuje m.in. analizę potrzeb i oczekiwań uczestnika co do przyszłego zatrudnienia, dopasowanie i udostępnienie ofert pracy, profesjonalną pomoc w przygotowaniu do docelowych rozmów kwalifikacyjnych, wyszukiwanie i pozyskanie adekwatnych ofert pracy, udostępnienie rekrutującym pracodawcom danych uczestników projektu, inicjowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami. Dla 8 Uczestników/czek projektu zaplanowano wypłatę dodatku relokacyjnego w kwocie 8110,08 zł.

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

zwrot kosztów dojazdu,
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
materiały dydaktyczne oraz catering podczas szkoleń,
dodatek relokacyjny

w kwocie 8110,08 zł,

stypendium szkoleniowe

w kwocie 1064 zł + ZUS,

w ramach stażu

koszty badań lekarskich, ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł + ZUS.

Biuro projektu

EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Aleja 3-go Maja 44 (pok. 19)
SŁUPSK 76-200

tel. 502 630 369

Małgorzata Żebrowska - Koordynator
m.zebrowska@biuroprojektu.eu

Dorota Bas- Asystentka
d.bas@biuroprojektu.eu