Rozpoczęcie rekrutacji

Eurosolutions Jan Dymek w Chodzieży
informuje, że
z dniem 9 listopada 2017 r. rozpoczyna rekrutację do udziału w projekcie
Na fali
realizowanego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie,
Działania 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce dokumenty do pobrania.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu słupskiego, należące do następujących grup docelowych:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w ciągu 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w ww. Regulaminie.

CZAS REKRUTACJI – 09.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

KONTAKT:

Biuro Projektu:
Słupsk 76-200, Al. 3-go Maja 44 (pok. 20)

Biuro jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00.
Koordynator Projektu – Dagmara Osowska ,
tel. 502 630 525
e-meil: d.osowska@biuroprojektu.eu