Przedłużenie rekrutacji do udziału w projekcie

Eurosolutions Jan Dymek w Chodzieży
informuje, że
z dniem 30 listopada 2017 r. przedłuża rekrutację do udziału w projekcie

Na fali

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie,

Działania 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce dokumenty do pobrania.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu słupskiego, należące do następujących grup docelowych:

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby powyżej 50 roku życia,

  • osoby o niskich kwalifikacjach,

  • osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w ww. Regulaminie.

CZAS REKRUTACJI – do 15.12.2017 r.

KONTAKT:
Biuro Projektu:

Słupsk 76-200, Al. 3-go Maja 44 (pok. 19)

Biuro jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00.

Koordynator Projektu – Dagmara Osowska ,

tel. 502 630 525

e-meil: d.osowska@biuroprojektu.eu