Rekrutacja ciągła do udziału w projekcie „Na fali”

Eurosolutions Jan Dymek w Chodzieży

informuje, że z dniem 01 stycznia 2018r.

ogłasza rekrutację ciągłą do udziału w projekcie „Na fali”

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie,

Działania 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce dokumenty do pobrania.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu słupskiego, należące do następujących grup docelowych:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w ww. Regulaminie.

CZAS REKRUTACJI – NABÓR CIĄGŁY

KONTAKT:
Biuro Projektu:

Słupsk 76-200, Al. 3-go Maja 44 (pok. 19)

Biuro jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00.

Koordynator Projektu – Dagmara Osowska ,

tel. 502 630 525

e-meil: d.osowska@biuroprojektu.eu

k.kalinowska@biuroprojektu.eu